ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

شاهنامه ارزشمندترین اثرتاریخی و حماسی ایران زمین

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:یکشنبه 10 خرداد 1394-11:30 ق.ظ

شاهنامه نه فقط بزرگ ترین و پر مایه ترین مجموعه شعر است که از عهد سامانی  و غزنویان به یادگار مانده است بلکه مهمترین سند عظمت زبان فارسی و بارزترین مظهر شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران قدیم و و گنجینه واژگان و ادبـیات فارسی است. سراینده ی توانای شاهنامه ، فردوسی بزرگ که ایران و ایرانی سخت مدیون تلاش های اوست ،در وطن دوستی سری پر شور داشت و به ایران، داستانهای کهن،  تاریخ و فرهنگ ، باور ها و جشن ها و آیین های  قدیم دیگر آن  عشق می ورزید. 

"شاهنامه"، حافظ راستین سنت های ملی و شناسنامه قوم ایرانی است.


 شاید بی وجود این اثر بزرگ، بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و اجدادی ما در طوفان حوادث تاریخی نابود می شد و اثری از آنها به جای نمی ماند. 


اهمیت شاهنامه فقط در جنبه ادبی و شاعرانه آن خلاصه نمی شود و پیش از آن که مجموعه ای از داستانهای منظوم باشد، تبارنامه ای است که بیت بیت و حرف به حرف آن ریشه در اعماق آرزوها و خواسته های جمعی، ملتی کهن دارد. 

شاهنامه، منظومه مفصلی است که حدوداً از شصت هزار بیت تشکیل شده است و دارای سه دوره اساطیری، پهلوانی، تاریخی است. 

فردوسی بر منابع بازمانده کهن، چنان کاخ رفیعی از سخن بنیان می نهد که به قول خودش باد و باران نمی تواند گزندی بدان برساند و گذشت سالیان بر آن تأثیری ندارد. 

در برخورد با قصه های شاهنامه و دیگر داستانهای اساطیری فقط به ظاهر داستانها نمی توان بسنده کرد. 
زبان قصه های اساطیری، زبانی آکنده از رمز و سمبل است و بی توجهی به معانی رمزی اساطیر، شکوه و غنای آنها را تا حد قصه های معمولی تنزل می دهد.

شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی است و پهلوانان، جنگجویان این نبرد دائمی در هستی اند. جنگ کاوه و ضحاک ، کین خواهی منوچهر از سلم و تور، مرگ سیاوش به دسیسه سودابه و . . . همه حکایت از این نبرد و ستیز دارند. 

تفکر فردوسی و اندیشه حاکم بر شاهنامه همیشه مدافع خوبی ها در برابر ظلم و تباهی است. ایران که سرزمین آزادگان محسوب می شود همواره مورد آزار و اذیت همسایگانش قرار می گیرد. 
زیبایی و شکوه ایران، آن را در معرض مصیبت های گوناگون قرار می دهد و از همین رو پهلوانانش با تمام توان به دفاع از موجودیت این کشور و ارزش های عمیق انسانی مردمانش بر می خیزند و جان بر سر این کار می نهند. 

برخی از پهلوانان شاهنامه نمونه های متعالی انسانی هستند که عمر خویش را به تمامی در خدمت همنوعان خویش گذرانده است. پهلوانانی همچون فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و توس از این دسته اند. 
شخصیت های دیگری نیز همچون ضحاک و سلم و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و فساد است. 
آنها مأموران اهریمنند و قصد نابودی و فساد در امور جهان را دارند. 

قهرمانان شاهنامه با مرگ، ستیزی هماره دارند و این ستیز نه روی گردانی از مرگ است و نه پناه بردن به کنج عافیت، بلکه پهلوان در مواجهه و درگیری با خطرات بزرگ به جنگ مرگ می رود و در حقیقت، زندگی را از آغوش مرگ می دزدد. 

بیشتر داستانهای شاهنامه بی اعتباری دنیا را به یاد خواننده می آورد و او را به بیداری و درس گرفتن از روزگار می خواند ولی در همین حال آنجا که هنگام سخن عاشقانه می رسد فردوسی به سادگی و با شکوه و زیبایی موضوع را می پروراند. 

تصویرسازی در شعر فردوسی جایی بسیار مهم دارد. شاعر با تجسم حوادث و ماجراهای داستان در پیش چشم خواننده او را همراه با خود به متن حوادث می برد، گویی خواننده داستان را بر پرده سینما به تماشا نشسته است. 
تصویرسازی و تخیل در اثر فردوسی چنان محکم و متناسب است که حتی اغلب توصیفات طبیعی درباره طلوع، غروب، شب، روز و . . . در شعر او حالت و تصویری حماسی دارد و ظرافت و دقت حکیم توس در چنین نکاتی موجب هماهنگی جزئی ترین امور در شاهنامه با کلیت داستان ها شده است. 


موسیقی در شعر فردوسی از عناصر اصلی شعر محسوب می شود. انتخاب وزن متقارب که هجاهای بلند آن کمتر از هجاهای کوتاه است، موسیقی حماسی شاهنامه را چند برابر می کند. 

علاوه بر استفاده از وزن عروضی مناسب، فردوسی با به کارگیری قافیه های محکم و هم حروفی های پنهان و آشکار، انواع جناس ، سجع و آرایه های دیگر تأثیر موسیقایی شعر خود را تا حد ممکن افزایش می دهد. 
اغراق های استادانه، تشبیه های حسی و نمایش لحظه های طبیعت و زندگی از دیگر مشخصات مهم شعر فردوسی است. 

نخستین کتاب نثر فارسی کتاب  شاهنامه است  که به دستور و سرمایه "ابومنصور توسی" فراهم آمد،  و به همین دلیل به "شاهنامه ابومنصوری" شهرت دارد و تاریخ گذشته ایران به حساب می آید. اصل این کتاب از میان رفته و تنها مقدمه آن که حدود پانزده صفحه می شود در بعضی نسخه های خطی شاهنامه موجود است. 


افزون بر این شاهنامه، یک شاهنامه منثور دیگر به نام شاهنامه ابوالموید بلخی وجود داشته که گویا قبل از شاهنامه ابومنصوری تألیف یافته است، اما چون به کلی از میان رفته درباره آن نمی توان اظهارنظر کرد. 

پس از این دوره در قرن چهارم شاعری به نام دقیقی توسی به نظم در آوردن داستان های ملی ایران را شروع کرد. دقیقی زردشتی بود و در جوانی به شاعری پرداخت. او برخی از امیران چغانی و سامانی را مدح گفت و از آنها جوایز گرانبها دریافت کرد. دقیقی  به دستورنوح بن منصور سامانی مأموریت یافت تا شاهنامه ی ابومنصوری را که به نثر بود به نظم در آورد.
 او هزار بیت بیشتر از این شاهنامه را نسروده بود و هنوز جوان بود کهدرحدود 367 یا 369  ق. برابر با 356 یا 358 خ. 946 یا948 م. به دست نوکر خود کشته شدو بخش عظیمی از داستانهای شاهنامه ناسروده مانده بود. بنابراین فردوسی هشمهری دقیقی کار ناتمام او را دنبال کرد. 
کتاب خدای نامه  و دیگر متن های پهلوی و اوستایی و...از منابع شاهنامه هستند.

موضوع این شاهکار جاودان، تاریخ ایران قدیم از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض حکومت ساسانیان به دست  تازیان (اعراب )است .


شاهنامه به سه دوره اساطیری ، پهلوانی ، تاریخی تقسیم میگردد.. دوره اساطیری :


این دوره از عهد کیومرث تا ظهور فریدون ادامه دارد. در این عهد از پادشاهانی مانند کیومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید سخن به میان می آید. تمدن ایرانی در این زمان تکوین می یابد.

 کشف آتش، جدا کرن آهن از سنگ و رشتن و بافتن و کشاورزی کردن و امثال آن در این دوره صورت می گیرد. 

در این عهدبیشتر  جنگ ها ، جنگ های داخلی است و جنگ با دیوان و سرکوب کردن آنها بزرگ ترین مشکل این عصر بوده است. 
برخی گفته اند:
 منظور از دیوان، بومیان فلات ایران بوده اند که با آریایی های مهاجم همواره جنگ و ستیز داشته اند.

در پایان این عهد، ضحاک دشمن پاکی و سمبل بدی به حکومت می نشیند، اما سرانجام پس از هزار سال فریدون به یاری کاوه آهنگر حمایت مردم او را از میان می برد و دوره جدید آغاز می شود. 


دوره پهلوانی :


دوره پهلوانی یا حماسی از پادشاهی فریدون شروع می شود. ایرج، منوچهر، نوذر، گرشاسب به ترتیب به پادشاهی می نشیند. جنگهای میان ایران و توران آغاز می شود. 

پادشاهی کیانی مانند: کیقباد، کیکاووس، کیخسرو و سپس لهراست و گشتاسب روی کار می آیند. در این عهد دلاورانی مانند: زال، رستم، گودرز، توس، بیژن، سهراب و ...ظهور می کنند. 

سیاوش پسر کیکاووس به دست افراسیاب کشته می شود و رستم به خونخواهی او به توران زمین می رود و انتقام خون سیاوش را از افراسیاب می گیرد. در زمان پادشاهی گشتاسب، اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ظهور می کند و اسفندیار به دست رستم کشته می شود. 
مدتی پس از کشته شدن اسفندیار، رستم نیز به دست برادر خود، شغاد از بین می رود و سیستان به دست بهمن پسر اسفندیار با خاک یکسان می گردد، و با مرگ رستم دوره پهلوانی به پایان می رسد. 


دوره تاریخی :
 

این دوره با ظهور بهمن آغاز می شود و پس از بهمن، همای و سپس داراب و دارا پسر داراب به پادشاهی می رسند. در این زمان اسکندر مقدونی به ایران حمله می کند و دارا را که همان داریوش سوم است می کشد و به جای او بر تخت می نشیند. 

پس از اسکندر دوره پادشاهی اشکانیان در ابیاتی چند بیان می گردد و سپس ساسانیان روی کار می آیند و آن گاه حمله عرب پیش می آید و با شکست ایرانیان شاهنامه به پایان می رسد. داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online CasinoEurope
چهارشنبه 25 دی 1398 05:02 ق.ظ
Wow, awesome weblog format! Hⲟᴡ lenthy һave
yοu ƅeen runbning a blog for? you mad blogging loiok easy.
Ƭhe wholee lkok of y᧐ur web site іѕ wonderful, аs
ѡell аs tһe сontent!
The BestPredictionsSoccer websites
شنبه 21 دی 1398 11:52 ب.ظ
Good site үou hav got here.. It's difficult tо fіnd gоod
quality writing llike yurs tһese ɗays. I
seriouѕly appteciate inddividuals ⅼike yⲟu!
Ƭake care!!
HorseRacingTipster
یکشنبه 10 آذر 1398 12:42 ق.ظ
Hurrah! Ꭺt last Ι ɡot a webpsge from where I bee capable of genuinely obtain սseful data cοncerning my sgudy and knowledge.
minecraft games
دوشنبه 25 شهریور 1398 10:37 ب.ظ
In fact when someone doesn't be aware of afterward its up to other people that they
will help, so here it happens.
dating site
جمعه 11 مرداد 1398 04:29 ق.ظ
Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your site.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and individually recommend
to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.
plenty of fish
چهارشنبه 9 مرداد 1398 05:40 ق.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable info to work on. You
have done a formidable job and our entire community
might be grateful to you.
natalielise
جمعه 4 مرداد 1398 07:45 ب.ظ
Every weekend i used to go to see this website, as i want
enjoyment, as this this web site conations really nice funny
information too. natalielise plenty of fish
plenty of fish dating site
دوشنبه 24 تیر 1398 10:53 ق.ظ
Hello, just wanted to say, I liked this article.
It was practical. Keep on posting!
RonsRacings
جمعه 14 تیر 1398 05:08 ب.ظ
Heyy veгү nihe blog!
plenty of fish dating site
شنبه 1 تیر 1398 12:04 ق.ظ
Hi exceptional website! Does running a blog such as this require a lot of work?
I have very little understanding of coding however I had been hoping to
start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
I understand this is off subject nevertheless I just needed to ask.
Many thanks!
quest bars
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:01 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and
it's time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting
things or advice. Perhaps you can write next articles referring
to this article. I desire to read even more things about it!
was kostet eine viagra pille
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

I read this piece of writing fully about the difference of most up-to-date and previous technologies, it's amazing article.
how much generic viagra should i take
شنبه 18 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.
minecraft free download
جمعه 27 اردیبهشت 1398 11:00 ب.ظ
Hi there! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks
weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that
might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share.
Many thanks!
how to download minecraft free
جمعه 27 اردیبهشت 1398 03:13 ب.ظ
This website truly has all the info I needed about this subject and didn't know who to ask.
minecraft download
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 11:22 ق.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has
some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, great blog!
antifertility
شنبه 31 فروردین 1398 08:26 ب.ظ
I'm no longer sure the place you are getting your info, however great topic.
I must spend some time finding out much more or working out more.
Thanks for excellent information I was in search
of this information for my mission.
minecraft
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:59 ب.ظ
Nice respond in return of this difficulty with real arguments
and explaining all concerning that.
minecraft
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:57 ق.ظ
Your style is really unique compared to other
people I've read stuff from. Many thanks for posting when you've
got the opportunity, Guess I will just book mark this web
site.
tinyurl.com
سه شنبه 20 فروردین 1398 03:23 ب.ظ
Wow, fantastic weblog structure! How lengthy
have you ever been running a blog for? you make blogging glance easy.

The full glance of your website is wonderful, let alone the content material!
descargar facebook
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:24 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast,
once having my breakfast coming yet again to read additional news.
descargar facebook
چهارشنبه 30 آبان 1397 04:29 ب.ظ
Someone necessarily lend a hand to make severely articles I might state.

This is the first time I frequented your web page and so far?
I amazed with the research you made to make this particular post incredible.
Excellent task!
What Equipment is Needed for Sling TV
شنبه 26 آبان 1397 05:55 ب.ظ
Highly energetic article, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?
What Equipment is Needed for Sling TV
چهارشنبه 23 آبان 1397 03:32 ق.ظ
What's up, after reading this remarkable article i am too cheerful to share my experience here with colleagues.
Sling TV
یکشنبه 20 آبان 1397 05:42 ق.ظ
I used to be able to find good info from your content.
What Equipment is Needed for Sling TV
شنبه 19 آبان 1397 01:44 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get several emails
with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
Thanks!
Quest Protein Bars
سه شنبه 15 آبان 1397 05:45 ب.ظ
What's up Dear, are you truly visiting this web
site on a regular basis, if so afterward you will without
doubt obtain nice know-how.
quest bars cheap
دوشنبه 14 آبان 1397 09:16 ق.ظ
Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
What's up everybody, here every person is sharing these kinds of familiarity, so it's fastidious
to read this weblog, and I used to pay a visit this web
site every day. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
descargar facebook
جمعه 11 آبان 1397 06:19 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring
a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the
same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from
each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
Coconut Oil Benefits
شنبه 5 آبان 1397 11:18 ب.ظ
You made some decent points there. I checked on the net to
find out more about the issue and found most individuals will go along
with your views on this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic