تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - واژگان اوستایی ، مادی ، پهلوی، پارسی
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

واژگان اوستایی ، مادی ، پهلوی، پارسی

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:یکشنبه 14 تیر 1394-07:30 ق.ظ

اهورا  :

اهوره در اوستا  به معنی بزرگ و سروراست و نیز فرمانروا و سالار
.پهلوی آن خوتای (خدای) است.

مزدا:

در اوستا مزداه، به معنی هوشیار ،دانا و آگاه است.در پهلوی داناک (دانا) و در سنسکریت مذاس=مزدای ایرانی یعنی داشن و هوش.


اهوره مزدا :

در اصل اوستایی اهوره مزداه ،نام آفریدگار جهان اشه و نیکی (سراسر آفرینش نیک و پاک) در آیین مزداپرستی است.


در پهلوی و پازند به صورت اوهرمزد ، هرمزد، اورمزد ، اهورای مزد و در پارسی نو  اهورا مزدا و هرمز دیده می شود.

در گاهان این نام به سه صورت  ( اهوره ، مزدا ، مزدا اهوره
)آمده است و در بخش های دیگر اوستا بیشتر اهوره مزدا دیده می شود.


زرتشت :

 زرتشت یا زردشت ، در اوستا زرثوشتر به معنای دارنده ی شتر زرد و نیزدارنده ی روشنایی زرین است.


نام پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین زرتشتی (مزداپرستی ،دین بهی) و سراینده ی گاثاها ( گاهان ، پنج گاهان ، کهن ترین بخش اوستا )

زرتشت سپیتمان : نام زرتشت به همراه نام خانوادگی او.در اوستا سپیتام آمده است.در گاهان 7هفت بار از زرتشت تنها با نام خانوادگی اش یاد شده است.

در بندهشن ، سپیتمان ، نهمین نیای زرتشت خوانده شده و نام دودمان زرتشت از او گرفته شده است.اوستا :

نام کهن ترین نوشتار ایرانیان و قدیمی ترین نامه ی دینی مزداپرستان است.

به نوشته دینکرت و... نوشته های کهن ، در روزگار باستان   21 نسک (کتاب ) داشته و در شکل کنونی خود دارای 6 بخش است.

 این شش بخش عبارتند از:  گاهان  ،  یسنه  ،  یشت ها  ،  وندیداد  ،  ویسپرد  و  خرده اوستا  است.


اوستا =
ا +ویسته 

 1) :      ا =( ا a ، از az ) در زبان اوستایی و تاتی تاکستان (سیادن) به معنی من است.


ویسته ، صفت مفعولی ویسته از مصدر  وید یا وئد ، در پهلوی وینداتن و درتاتی تاکستان (سیادن)  ویندن  به معنای دیدن ،فهمیدن ، شناختن ،دانستان ،یافت شدن ،پدیدار آمدن است.

این واژه با واژه ی ودا (وید) نام کهن ترین کتاب دینی هندوان نیز هم ریشه است.

 پس می توان واژه ی  اوستا را  به معنای  آگاهی بخش من  ، آگاهی نامه یا دانش نامه دانست.

2) : ا =( پیشوند منفی ساز ) + ویسته

دراین صورت اوستا یعنی :  رازنامه ، سخن سربسته و پنهان ، نوشتاری که افزون تر از درک و فهم جهانیان است.

 دکتر علی اکبر جعفری پیشوند( ا ) را پیشوند نفی دانسته و واژه ی اوستا را  سخن سربسته ، راز نهانی ، گوهر نهفته ، کلام آسمانی ، رمز باطنی و بالاتر از فهم نارسای جهانیان  گرفته است.

 بهمن :
در اوستا وهومنه (Vahumanah) و در پهلوی وهومن (Vahuman) نامیده می شود.
 وهو (ونگهو Vanghu) صفت است به معنی خوب ونیک، و  منه (Manah) به معنی اندیشیدن، شناخت و تفکر،  در فارسی نو
منش شده است.
  واژه وهومنه یا بهمن به معنی 
به‌منش ، نیک‌‌نهاد و اندیشه ی نیک است.

رستم :
رستم یل ، نام آورترین چهره ی اسطوره‌ای در  شاهنامه اثر ارزشمند و بی نظیر فرزانه توس ،حکیم نامی فردوسی بزرگ است .

او  مهم ترین چهره ی اسطوره ای زبان وادب پارسی است .

رستم پسر زال و رودابه
است .تبار پدری رستم به گرشاسب پهلوان اسطوره‌ای و چهره ی نامدار و برتر  کتاب مقدس ایرانیان ،اوستا می رسد و از طریق گرشاسپ به جمشید جم پادشاه بزرگ ایران،بنیانگذار جشن نوروز می‌رسد.
 تبار مادری او به مهراب کابلی 
می‌رسد. رستم، سرانجام به دست نابرادرش شغاد کشته شد.
این نام درادب فارسی به صورت رستهم، روستهم، روستم نیز آمده است.
 رس= raodha بالیدن و نمو یافتن،رستن و روییدن از همین ریشه است
 تهم= taxma  درپارسی باستان ،
گاتها و دیگر بخش های اوستا به معنی "دلیر" و "پهلوان" آمده است.
  تهمتن نیز از همین ریشه است به معنی بزرگ پیکر و قوی اندام و در حقیقت تهمتن معنی کلمه ی رستم است.

سهراب
:
 سهراب یل فرزندرستم و تهمینه دختر شاه سمنگان است.
او در
سمنگانکه بخشی از توران محسوب می‌شد به دنیا می‌آید.
 مادر به سفارش رستم پس از بدنیا آمدن سهراب مهره‌ای بر بازوی وی می‌بندد تا شناسه‌ای باشد برای فرزندش.
رستم توران را ترک می‌کند.
...
نام سهراب همان کلمه ی سرخاب است که از sohr به معنای «سرخ» + ab «آب» تشکیل شده و به معنای دارنده آب و رنگ [خون] سرخ است، همچون
یاقوت و شراب

سروش:

در اوستا سروش از ریشه ی سرو به معنی شنیدن شنوایی و فرمانبرداری، به ویژه شنوایی و فرمانبرداری از فرمان های ایزدی و سخن خداوندی آمده است.

ابوریحان بیرونی می نویسد : سروش نخستین کسی است که مردمام را به ستایشپروردگار، به زمزمه کردن و باژگرفتن فرمان داد.

در ادبیات دینی زرتشتیان ، سروش پیک ایزدی و آورنده ی گفتار ایزدی خوانده شده است.


آبتین : در اوستا  آثویه ،در سنسکریت آپتیه نام پدر فریدون است.

آرش : تیرانداز بلند آوازه ی ایرانی که در روزگار منوچهرشاه با پرتاب تیری از یکی از بلندی های البرز به سوی کوهی در کرانه ی آمو دریا ،مرز ایران و توران را نشانه گذاری کرد.

جمشید : جم +شید

جام خورشید نمای ،جم نورانی و رخشان ،

جمشید از پادشاهان بزرگ ایران زمین و بانی چشن نوروز،داستان جمشید و باغ نامی اش ،وزه جمکرد در شاهنامه و نوشته های کهن خواندنی است.

ایرج :

در اوستا  ایریاو  نام خاندان منوچهر است.در اوستا بخش فروردین یشت بند 131 فروشی منوچهر اشون از خاندان  ایریاو  ستوده می شود.

در شاهنامه  ایرج  نام پسر  فریدون  است که به دست برادرانش  سلم  و  تور  کشته می شود و نبیره ی  او به خونخواهی وی با دو برادرکش می جنگد و آنان را نابود می کند.

منوچهر :

در اوستا منوش چیثر به معنی منوش نژاد یکی از پادشاهان بلند آوازه پیشدادی از خاندان ایرج است.
نبرد منوچهر با سلم و تور ،چیرگی تورانیان بربخش بزرگی از ایران زمین و تیراندازی آرش کمان گیر در فرمان روایی منوچهر روی میدهد.داستان این رویداد ها را می توان در شاهنامه،نوشته های ابوریحان بیرونی و نوشته های کهن تر مطالعه نمود.


کورش: کور( کوره ) +ش( اشا )

کوره در زبان کردی به معنای  پسر و اشا به معنای زیرک ، باهوش  ، دقیق ، بانظم ،نیک است.

پس کورش به مفهوم پسر باهوش ،پسر منظم ،پسر نیکوکار است.

داریوش: دار+ی وش(اشا)

دارای نیکی ، هوش و برنامه ،به معنی استوار نگهدارنده ی نیکی ها نیز آمده است.

خشایار : خشای ( شاه ) + آرشا ( مرد   )

پس خشایارشاه یعنی :

 شاه مردان ، فرمانروای قهرمانان ، کسی که درمیان شاهان ،پهلوان است.

و یا :  شاه مرد  ، مرد بزرگ ، مرد نیرومند و پهلواننوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  انگور  انگور درختی دارویی  انگور - کریم خان زند  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی  ترانه های ملی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
minecraft games
پنجشنبه 14 شهریور 1398 12:35 ب.ظ
Everything is very open with a very clear description of the
issues. It was really informative. Your site is extremely helpful.
Thanks for sharing!
quest bars cheap
شنبه 2 شهریور 1398 08:48 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
plenty of fish
پنجشنبه 10 مرداد 1398 01:16 ب.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell
and gave it to my 4 year old daughter and said
"You can hear the ocean if you put this to your ear." She
put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is totally off
topic but I had to tell someone!
plenty of fish
چهارشنبه 9 مرداد 1398 04:20 ب.ظ
For most up-to-date information you have to go to see the web and on internet I found this web page
as a most excellent website for most up-to-date updates.
natalielise
جمعه 4 مرداد 1398 01:03 ب.ظ
I pay a visit each day a few web sites and sites to read articles, except this web site offers
quality based writing. pof natalielise
quest bars cheap 2019 coupon
سه شنبه 18 تیر 1398 12:45 ب.ظ
This article provides clear idea in support of the new visitors of blogging, that really how to do blogging
and site-building.
quest bars cheap
یکشنبه 2 تیر 1398 12:42 ب.ظ
Hey there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be enormously appreciated!
http://tinyurl.com/y49x3s8l
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:58 ب.ظ
My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right.
This post actually made my day. You can not consider just how much time I had spent for this information! Thanks!
viagra generico in farmacia in italia
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

You made some decent points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
equivalent viagra naturel
شنبه 18 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be precisely what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome website!
gamefly free trial
پنجشنبه 16 خرداد 1398 04:45 ب.ظ
I think the admin of this web site is in fact working hard for
his website, because here every material is quality based data.
gamefly free trial
سه شنبه 14 خرداد 1398 03:16 ب.ظ
Excellent weblog right here! Also your site rather a lot up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink
on your host? I want my website loaded up as fast as yours
lol
gamefly free trial
دوشنبه 13 خرداد 1398 10:25 ب.ظ
I will right away take hold of your rss as I can't to find your email subscription hyperlink or newsletter service.
Do you've any? Please permit me realize in order that I
could subscribe. Thanks.
gamefly free trial
پنجشنبه 9 خرداد 1398 01:41 ب.ظ
Just want to say your article is as astounding. The
clarity on your submit is simply excellent and i could assume you're a professional in this subject.
Well together with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay up to date with drawing close post.

Thanks 1,000,000 and please continue the rewarding work.
how to get help in windows 10
پنجشنبه 9 خرداد 1398 11:03 ق.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web
site, how can i subscribe for a blog website? The account
helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted
of this your broadcast offered bright clear concept
newest erectile dysfunction medication
شنبه 28 اردیبهشت 1398 04:42 ب.ظ
aid dysfunction erectile http://viagralim.us aid dysfunction erectile !
I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!
minecraft
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 12:19 ب.ظ
I visited many web pages except the audio feature for audio
songs current at this website is truly superb.
minecraft
دوشنبه 26 فروردین 1398 12:56 ب.ظ
Hi there, constantly i used to check weblog posts here in the early hours in the daylight, as i enjoy to find out more and more.
tinyurl.com
یکشنبه 18 فروردین 1398 07:16 ب.ظ
Very good blog post. I absolutely appreciate this website.
Continue the good work!
minecraft
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:22 ق.ظ
Somebody necessarily assist to make seriously posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website
page and so far? I amazed with the research you made to create this actual publish amazing.
Great task!
tinyurl.com
جمعه 16 فروردین 1398 11:55 ق.ظ
Someone essentially help to make significantly articles I might state.
This is the first time I frequented your website page and to this point?

I surprised with the research you made to create this particular put up amazing.
Wonderful job!
tinyurl.com
پنجشنبه 15 فروردین 1398 07:54 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
descargar facebook
جمعه 16 آذر 1397 12:24 ق.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really fastidious post on building up new weblog.
sling tv coupons and promo codes for november 2018
شنبه 26 آبان 1397 07:07 ب.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Excellent, what a website it is! This webpage provides
valuable information to us, keep it up. Sling tv coupons and
promo codes for november 2018
What Equipment is Needed for Sling TV
چهارشنبه 23 آبان 1397 12:43 ق.ظ
Hi there would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm planning to start my own blog soon but I'm having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm
looking for something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
Coconut Oil Benefits
شنبه 28 مهر 1397 03:32 ق.ظ
After exploring a few of the blog articles on your website, I honestly like your way of writing a blog.
I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit
my web site as well and let me know how you feel.
minecraft secret free download
جمعه 27 مهر 1397 03:07 ق.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and I'm inspired!
Extremely useful information particularly the final part :) I deal with such
information a lot. I was seeking this certain info for a very long time.
Thanks and best of luck.
minecraft secret free download
پنجشنبه 26 مهر 1397 09:34 ب.ظ
I believe everything said was actually very logical.
But, what about this? what if you composed a catchier post title?
I ain't suggesting your content is not solid., however suppose you added something to possibly get folk's attention? I mean ایران ، ،تاریخ و
فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ،
چهره های تات ، هنر - واژگان اوستایی ، مادی ، پهلوی، پارسی is kinda
vanilla. You ought to peek at Yahoo's front page and watch how they create
news titles to get viewers to open the links. You might add a
related video or a related picture or two to get people interested about everything've got to say.

In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.
tinder dating site
چهارشنبه 25 مهر 1397 09:16 ب.ظ
This piece of writing will help the internet visitors for creating new
weblog or even a blog from start to end.
minecraft free download 2018
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:15 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I
have definitely picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical issues using this
web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I
could get it to load correctly. I had been wondering
if your web hosting is OK? Not that I am complaining,
but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if
advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS
to my email and can look out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again very soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30