تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - سامانیان
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

سامانیان

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:پنجشنبه 18 تیر 1394-07:20 ق.ظ

پس از طاهریان  ، سامانیان، این دودمان کهن ایرانی در سالهای 261  – 395 قمری برابر با 8 -12  خورشیدی مطابق با 874 – 1004 میلادی بر سرزمین‌های خراسان، هیرکان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان فرمان‌روایی کردند .
 سامانیان از نوادگان بهرام چوبین ساسانی بودند که آیین زرتشتی داشتند و از مردمان بلخ بودند.بنیانگذار این سلسله نصر یکم بود.

نصر یکم توانست با روی کار آمدنش اوضاع ایران را سرو سامان دهد و آرامشی نسبی را برای ایرانیان فراهم   کند.با افراط کاریهای دینی پادشاه با شکوه سامانی، نصر دوم ،در اواخر زندگی خود به مذهب اسماعیلی گروید و از این راه خود را با دستگاه خلافت درگیر کرد.

 در دوره ایران سامانی، زبان فارسی از پیشرفت و شکوفایی زیادی برخوردار شد.سامانیان  امکان آن را فراهم آوردند تا شاعرانی ایرانی همچون  رودکی پدر شعر فارسی وفات در ۳۲۹ ق ، دقیقی توسی حدود ۳۲۵ – ۷۰ ق  از نخستین کسانی باشند که با گونه‏ های از زبان ملی خود که از تکمیل و تلفیق لهجه‏ های محلی گوناگون فراهم آمده بود، مطلب بنویسند.

این زبان در دبار سامانیان پذیرفته شد و سرانجام به عنوان زبان فارسی جدید (دری) رواج پیدا کرد که با اندکی تغییرات آوایی تا زمان حاضر بر جای مانده‌است.


فرمانروایان سامانی :
 1. اسد بن سامان
 2. یحیی بن اسد
 3. نصر بن احمد ۲۷۹ – ۲۵۰ ه‍. ق
 4. اسماعیل بن احمد، معروف به امیر ماضی۲۹۵ – ۲۷۹ ه‍. ق
 5. احمد بن اسماعیل، معروف به امیر شهید ۳۰۱ – ۲۵۹ ه‍. ق
 6. نصر بن احمد، معروف به امیر سعید 330 – ۳۰۱ ه‍. ق
 7. نوح بن نصر، معروف به امیر حمید ۳۴۳ – ۳۳۱ ه‍. ق
 8. عبدالملک بن نوح، معروف به امیر رشید ۳۵۰ – ۳۴۳ ه‍. ق
 9. منصوربن نوح، معروف به امیر سدید ۳۶۵ – ۳۵۰ ه‍. ق
 10. نوح بن منصور، معروف به امیر رضی ۳۸۷ – ۳۶۵ ه‍. ق
 11. منصور بن نوح ۳۸۹ – ۳۸۷ ه‍. ق
 12. عبدالملک بن نوح ۳۸۹ – ۳۸۹ ه‍. ق
 13. اسماعیل بن نوح ۳۸۹ – ۳۹۰ ه‍. ق


  -   علل سقوط سامانیان :

                                                      1-عوامل درونی :

افزایش هزینه دولت و دیگر کاهش درآمد آن.

 مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه دولت ایجاد نظام گسترده دیوانى بود که باعث استخدام شمار زیادى از کارمندان حقوق بگیر شد و همچنین تشکیل و نگهدارى نیروى نظامى سازمان یافته، هزینه‌هاى بسیارى داشت.
 ایجاد نظام گسترده دیوانى و رواج بازرگانی، گسترش و رونق شهرها و پیشرفت صنایع را به‌دنبال داشت رونق روزافزون شهرها از یک سو و بى‌توجهى دولت به امور روستاها از سوى دیگر موجب روى آوردن جمع زیادى از دهقانان به شهرها شد و کساد کار کشاورزى آغاز گردید.
موضوع دیگر آن بود که دولت براى تأمین هزینه روبه افزایش سپاه مجبور به واگذارى درآمد (اقطاع) پاره‌اى از زمین‌هاى کشاورزى به سران سپاه شد. همچنین جمعى از تجار با خرید زمین‌هاى زراعتى به جمع مالکان زمین پیوستند.
  دل‌سردى دهقانان به رکود وضعیت کشاورزى مى‌انجامد و این موضوع موجب مى‌شد که صدور محصولات کشاورزى که یکى از اقلام صادراتى دولت سامانى به سرزمین‌هاى اطراف و از منابع درآمد دولت بود دچار اختلال شود.
 مهم‌ترین پیامد اجتماعى و سیاسى این رکورد اقتصادی، انحطاط طبقه دهقان بود که در واقع ستون فقرات دولت به‌شمار مى‌آمد و به قول فراى کاهش قدرت و نفوذ طبقه دهقان داراى نتایجى پردامنه بود و آن را مى‌توان از جمله عوامل تسلط ترکان بر ماوراءالنهر به شمار آورد

  در آغاز تشکیل حکومت سامانى سپاه این دولت متشکل از نیروى رعایائى بود که دهقانان مناطق مختلف در اختیار امیر سامانى مى‌گذاشتند .همچنین نیروى مردمى خودجوش در مواقع ضرورت در خدمت سامانیان قرار مى‌گرفت.

به‌عنوان مثال هنگامى که عمرولیث صفارى قصد حمله به ماوراءالنهر را داشت، امیراسماعیل سامانى براى مقابله با او ”اندر ماوراءالنهر منادى کرد که عمرو آمد که ماوراءالنهر بگیرد و مردمان بکشد و مال‌ها غنیمت کند و زنان و فرزندان را برده کند“ (تاریخ سیستان، ص ۲۵۵).

و با این تبلیغات بود که ”هرچه اندر ماوراءالنهر کس بود مردان کارى همه با او برخاستند و به حرب عمرو آمدند گفتند به مردى کشته شویم به از آن که اسیر …“ (تاریخ سیستان، ص ۲۵۵).

اما به جاى این سپاه مردمى، لشکرى دائمى متشکل از عناصر غالباً ترک جایگزین شد. افزایش قدرت سپاهیان ترک و تقاضاهاى مالى روزافزون آنها به‌تدریج دستگاه ادارى مملکت را در خدمت آنها قرار داد !


2-عوامل بیرونی :

 


شورش‌هاى پى‌درپى سران سپاه سامانى فرصتى مناسب در اختیار دول همجوار سامانیان قرار داد تا در امور آن حکومت دخالت کنند.  بى‌تردید قدرت مهار نشدنى سیمجوریان ترک نژاد و طغیان علنى آنها برضد سامانیان موجبات دخالت آل‌بویه، قراخانیان و غزنویان را در امور داخلى حکومت سامانى فراهم آورد.

 آل‌بویه با حمایت از سیمجوریان در اندیشه صدمه زدن بر رقیب دیرین خود یعنى سامانیان بودند.

 غزنویان با حمایت از سامانیان به کسب قدرت در حکومت سامانیان مى‌اندیشیدند.

و قراخانیان در این جار و جنجال مطامع ارضى خود را تعقیب مى‌کردند.

  امیرمحمود غزنوى به بهانه تنبیه سرداران متعرض به منصور سامانى به خراسان وارد شد و آن سرزمین را به قلمرو خود افزود.

ایلک‌خان با عنوان حمایت از امیرعبدالملک خردسال به ماوراءالنهر لشکر کشید و سلسله سامانى را برانداخت.

 در شرایطى که دولت سامانى از درون پوسیده بود ، ضربه خارجی،  بسیار کار آمد بود.

و مسلم است که با از میان رفتن نیروهائى که انگیزه ملى و احساسات قومى داشتند، نیروى مقاومى در برابر هجوم ترکان قراخانى وجود نداشت .


به‌ویژه آنکه ترکان مهاجم تقریباً نیم قرن قبل، اسلام پذیرفته بودند و به زعم فقها جنگیدن اهالى ماوراءالنهر با ترکان مسلمان مجوز شرعى نداشت.

  ”خطیبان بخارا چون مواجب‌بگیر سامانیان بودند ، مى‌کوشیدند تا مردم را به حمایت امرا تحریض کنند …      

اما مردم با فقیهان که نمایندگان تمایلات مذهبى عامه بودند، رأى زدند و آنان خلق را از برگرفتن سلاح و به مخاطره‌افکندن جان خود علیه مسلمانان نیک که قراخانیان باشند،بر حذر داشتند و فتوى دادند که:

”اعتزال الفتنه اولی“ .        - تاریخ غزنویان، ج۱، ص ۳۳-۳۲نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How do you get rid of Achilles tendonitis?
پنجشنبه 29 تیر 1396 09:27 ب.ظ
This post is genuinely a nice one it assists new web people, who are wishing
for blogging.
http://fransiscadanek.soup.io/
دوشنبه 1 خرداد 1396 10:10 ب.ظ
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world everything is existing on net?
Millie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:47 ق.ظ
I simply couldn't leave your website prior to suggesting that I extremely loved the standard info a person provide for your visitors?
Is gonna be again often in order to investigate cross-check
new posts
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 01:15 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر