ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

گلبرون : محله های قدیم تاکستان (سیادن پیشین )

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:شنبه 28 آذر 1394-07:05 ق.ظ

شهرکهن و تاریخی تاکستان در طی روزگاران پر فراز و نشیب خود ،با نام سیادن ، رویدادهای تلخی و شیرینی بر خود دیده است .در این میان آنچه که از گذشته باقی مانده است ،چون کوچه ها ،محله ها ،بقعه ی پیر ،تپه های باستانی خوله کو،خندا،قرق ،اک ،...و قلعه ی دختر، حمام و مسجد عباسی ،ساختمان شاهی ،ساختمان مدرسه ی خیام و... یاد آور تاریخ و فرهنگ این دیار در گذشته است.
دراین گفتار:
 به بیان  نام محله های قدیم با ذکرمعنا و ریشه های تاریخی آن و بیان ویژگی های دیگر می پردازیم.

تاکستان :

 تاک : درخت مو ،انگور +ستان : پسوند مکان،
تاکستان = باغ انگور ،شهر انگور، شهری کهن در 180 کیلومتری شمال غرب پایتخت ایران ،تهران

سیادن :

 سیادن ، سیاده ، ساده ، سیادهان ، سیادهن بر وزن رودهن و بومهن ،سه دهان دگرگون شده ی سه دژان ،سرزمینی که در عصر ماد ها در میانه و مسیر سه دژ ، کهن دژ ،دریدژ ،ایدژ
قرارداشته است.

قاراباغی را :

قراباغی: روستای قره باغ +را : راهی که به آبادی قره باغ میرسد.
 راه ،جاده ای قدیمی که از میدان تاریخ در کنار بنای پیر آغاز شده و از آسیا را گذشته وبه سوی شمال وشمال غربی امتداد می یابد و پس از گذشتن ازکنار سلاخ خانه قدیم و اداره آب کنونی و خط راه آهن(زیر گذر کنونی)بسوی میدان و بلوار بهشتی فعلی ادامه یافته و به جاده قدیم زنجان (رجایی فعلی )می پیوندد. این جاده پس از گذشتن ازجاده کمربندی و نیز اتوبان بهسوی شمال غربی ادامه یافنه و به روستای شینین و قره باغ و....می رسد.در قدیم مسافران  ازهمین جاده به زنجان و...می رسیدند.

خنداق:

خندا، خنداب ،دگرگون شده ی کندک +آب ،کانلی که در گذشته در مسیر هجوم دشمن میکندند و آب در آن جاری می کردند.
 نام محله ای قدیمی در ناحیه جنوب غربی تاکستان امروز، و نیز نام تپ های باستانی در جنوب شرقی تاکستان و نیز نام امامزادهای در همان حوالی

آسیارا :

آسیا : آسیا ، آسیاب +را :راه ،راهی که به آسیاب میرسد. در این جاده چند آسیاب  آبی مشهور قرار داشت که مردم گندم یا جوی خود را در آنجا به آرد تبدیل میکردند.

اکه را :

 اک +ه+را :راه اک ،راهی که از میدان قدیم بسوی جنوب ادامه می یابد و به روستای اک می رسد.
دراین مسیر جاده دیگری  از جلوی مسجد چهارباغ اندکی به سمت غرب رفته و پس از گذشتن از کنار آرامگاه قدیم وجدید به سوی جنوب ادامه می یابدو به روستای اک و قرقسین  سپس به محمود آباد و شارین، اسفرورین ،شال ، خوزنین ، خیارج ،دانسفهان ،ابراهیم آباد ،سگزآباد،بویین،ساوه ،سه راه سلفچگان ،اصفهان ،شیراز میرسد.

خرامباده را :

 خرامباد : خرم آباد + را :راه ، راهی که از جنوب تاکستان ،حوالی سردارجنگل آغاز وبه سوی روستای خرم آباد ادامه می یابد و پس از گذشتن از رود ها و نهر ها و باغ ها و کشتزار های گوناگون ،از جنوب تپه باستانی خندا بسوی روستای دیال آباد و احمدآباد،سعید آباد،ارداق ،شاهین تپه و...ادامه مییابد.

تپی سر :

 تپی+سر =سر تپه،نام محلی قدیمی که روی تپه ی باستانی خله کو قرار داشت.
تپه ی خله کو در زمینی لوزی شکل در جنوب تاکستان و در محدوده ی خیابان سینمادرشمال ،میان قدیم و خیابان رنگرزان و مسجد رنگرزان درخاور ،رود خانه ی ابهر رود،میدان تاریخ و بنای پیردر جنوب ،میدان تختی و خیابان تاریخ در باختر قرار دارد.

دویار را:

دویار را =دویار+را : یا بقول قدیمی ها دویالورا :راهی که به آبادی دیال آباد می رسد . نام محله ای قدیمی در ناحیه ی جنوب خاوری تاکستان که ازجنوب خاوری تپه خله کو آغاز و تا چند کیلومتر ادامه دارد. انتهای این جاده که روزگای جاده شاه خوانده می شد به دیال آباد و احمد آباد و ارداق  شاهین تپه و...ودر نهایت ابراهیم آباد و سگزآباد می رسد.یک شعبه از ابهر رود در محله دویاررا جاری و باغ ها و کشتزار ها را آبیاری می کرده است.

شر را:

شر را: شر+را=شهر+راه ،راه شهر ،راهی که بسوی ری،قزوین ، تهران  ادامه می یافته است. نام محله ای قدیمی در جنوب شرق تاکستان .یک شعبه از ابهر رود، دراین ناحیه جریان داشته است.

 قلی پرون :

 قلی + پرون = جلوی قلعه  ، محله ای که در روبری قلعه ای قدیمی قرارداشت.

پرون قله:

 پرون + قله =پروین + قلعه  ، قلعه ی پروین یکی از آثار قدیمی تاکستان است که شور بختانه به دلیل عوامل طبیعی و رویداد های غیر طبیعی ،امروز اثری از آن بنا دیده نمی شود .تنها تپه ای که بعدها حمام و مسجد دینی بک ،شهره به دینی سلطان ، حاکم تاکستان در دوره دوره قاجا ر بر روی آن بنا شد،باقی مانده و خاطرات غبار گرفته کهن سالان  که یاد آور این قلعه است.

سردار جنگل:

 نام محله است که از سوی جنوبی تپه باستانی خله کو آغاز و از تلاقی با چند محله قدیمی ،چون دره محله ، اکه را ،ترکی دره  بسوی خراباده را : راه  خرم آباد ادامه می یابد .

دره محله :

دره +محله :محله ای که نسبت به محله های دیگر در سطح پایین تری قرار داشت و سایر محله نسبت به آن در سطح بالاتری دیده می شدند به همین خاط بآن محله ی دره یا همان دره محله می گفتند . این محل نیز در سوی جنوب خاوری تپه خله کو دارد . از ابتدای محله سردار جنگل اغاز و درموازات محله دویاررا ،  بسوی خاور تاکستان ادامه می یابد.

ترکی دره :

ترکی +دره =دره ترکی ،محله ای که  در سطح پایین تری ، نسبت به سایر محلات قرار دارد.   دره ای که گروهی از ترک های مهاجر از تبریز در آن جا ساکن شدند ، به همین خاطر به ان ترکی دره می گفتند.

سنگل :

سنگل = سنگر ، محله ای  که  در ناحیه ی شمالی تپه خله کو  قرار دارد و بسوی شما ل تاکستان ادامه می یابد تا مسیر خط راه آهن سراسری که در دوره رضا شاه پهلوی ،از باختر به خاور کشیده شده است.

شاعباسی گرمو :

 شا + عباسی +گرمو = گرمابه شاه عباس بزرگ صفوی که به دستور او  بر روی تپه ی باستانی خله کو  بنا شده بود و تا یکی دو دهه پیش دایر بود .امابجای ترمیم و بازسازی تخریب گردید... !!!

شاعباسی مچد:

 شا +عباسی + مچد = مزگت ،مسجد شاه عباس صفوی که به دستور او بر بلندای تپه ی خله کو ساخته شد. این بنا  در یکی دو دهه اخیر بجای ترمیم و باز سازی ویران شد... !؟؟                   بجای ان بنا  مسجد دیگری ساخته شد که به هیچ وجه ارزش تاریخی بنای پیشین را ندارد.

بنای پیر تاکستان :

کنه پیر:کهنه پیر ،پیر کهن ،بنای کهن  و تاریخی که در ناحیه ی جنوب باختری شهر تاکستان و جاده موسوم به آسیا را قرار دارد. گفته می شود این بنا به جهت معماری و استحکام بنا به دوره سلجوقی متعلق است اما شواهدی در دست است که بنا را دست کم به دوره ساسانیان مربوط می سازد. از جمله سفال های  بدست آمده در حفاری های هیات باستان شناسی آلمانی ، و گروه روسی و ... و نشان راز امیز گردونه مهر یا همان چلیپا  و ثبت بنا در قرن ها ی 1 ،2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7  و شو اهد دیگر .  انچه که مورد پذیرش است انست که این بنا  در دوره های سلجوقی ،صفوی ، پهلوی مورد مرمت و باز سازی قرا گرفته است .

تازه پیر :

بنای دیگری در  جنوب باختری پیر کهن ،وجود دارد که عمر چندانی ندارد اما به جهت نزدیکی به پیر کهن  و به حرمت نام آن از سوی مردم به تازه پیر شهرت یافته است . پیر جدید آرامگاه است.

رنگه رزون مچد:

رنگ +ه+رز+ون +مچد = مسجد رنگرزان  یامسجد صباغان که عربی شده رنگرزان است . شاید نامی دیگر هم یافته باشد. این مسجد به نام بانی آن حاج حیدر رحمانی شهره به حاج حیدر رنگرز و جدش علی اکبر رنگ رز مشهور است .زیرا که ایشان در کا رنگرزی بوده اند. مردم شهر، علیرغم تغییرات نام از سوی سیاسیون و دیگر عوامل شهری و دولتی ، هنوز  هم  این مسجد را به نام  مسچد رنگرزان می شناسند.
ای کاش برخی بدانند که تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش مردم را نمی توان تغییر داد و این کاری بیهوده است .و...

دمون: میدان قدیمی و مرکزی شهر که در ناحیه  جنوبی جنوبی قرارد دارد. زمانی که رو ستای کوچکی بود،به ان دمون می گفتند .یعنی میانه و مرکز ابادی . این نام هنوز باقی است.

سینما خیاون :

  خیابان سینما ،در این خیابان و خیابانی در سوی خاوری تپه ی باستانی خله که با میدانی قدیمی اما کوچک به هم پیوند می یابند، چند ساختمان سینما وجود داشت.
نخستین سینما :
 در محل پاساژ سه ستاره کنونی قرارداشت. در کنار این سینما آسیابی هم فعالیت می کرد.اکنون از هیچ کدام ار آنها خبری نیست .
سینمای دوم:
 در  نبش کوچه ی موسوم به ارژنگ قرا داشت .ساختمان عکاسی ارژنگ نیز به مدیریت آقای
مهدوی  در اغاز همین کوچه که به بالای تپه خله کو و حمام ومسجد شاه عباس صفوی راه داشت ، درست روبروی سینما قرار داشت. این سینما در دو طبقه و سقف شیروانی داشت  و من نخستین فیلم  دوره نوجوانیم را در این سینما دیدم . یادش بخیر چه صفایی داشت . فیلم هیولا باشرکت رضا بیک ایمانوردی و...
 این ساختمان با تغییرات اندکی به فروشگاه عرضه مبل و...تبدیل شده است.
سینما سوم :
 سینما آریا ،ساختمان این سینما در ضلع جنوبی خیابان سینما و شمال تپه باستانی ،در نزدیکی درمانگاه شیروخورشید و نرسیده به میدان تختی کنونی قرار داشت. این سینما تا سال ها پس از انقلاب 57 دایر بود و مالک ان فردی به نام چنگیز بود که سینما دار مشهوری بود و افزون بر این سینما ،مدیریت سینمای قزوین و یکی و دو سینما در تهران را بر عهده داشت.
با تغیرر مالکیت به نام فردی به نام خسرو رحمانی که پیشتر در کار بوتیک ولباس بود، این سینما مدتی به کار ادامه داد اما چند سال بعد،به دلایل چندی ، سینما تعطیل و به شخص دیگری واگذار شد.در نهایت فرد آخر آقای جعفر طاهرخانی،از وابسته های نظام کنونی،  در ساختمان تغییر کار بری داد و  آنرا در صنف های گوناگون به اجاره سپرد.
بدین ترتیب این موسسه ی فرهنگی که می توانست در زمینه های گوناگون در رشد و توسعه فرهنگی و آگاهی بخشی جوانان و نوجوانان و... موثر باشد و اوقات فرغت  جوانان را پر کند ،در برابر سکوت و بی توجهی مسوولان  به کلی تعطیل و از میان رفت !!!


جادی سر :

سر جاده ،نام محله ای بوده است .تمام خانه ها و ساختمان های این ناحیه را جادی سر میگفتند.نخستین جاده شهر که ازغرب به شرق کشیده شده بود.

 راسر ،رامسر :

را+سر ، رام +سر : سر راه ، سر راه من ،سر خیابان ،نام شهری در شمال به همین معنا و مفهوم.

خط سر :

 سر خط ،سر خط راه آهن ، بالای راه آهن ، به ناحیه مسکونی بالای راه آهن نیز گفته می شد.

خط بخ  ، خط جیر :

 بیخ خط،زیر راه آهن ،پایین تر از راه آهن ،و نیز نام منطقه ی مسکونی

کنه یخه چاله :یخچال کهنه و قدیمی ،این یخچال در شمال جاده ی تهران زنجان،بالاتر از شرکت سیلوی تاکستان و در نزدیکی شرکت دانه تاک قرار داشت و با آب کاریز خدایاری پر می شد و مردم ازیخ آن در فصل گرما بهره برداری می کردند.

تازه یخه چاله : یخچال تازه ،این یخچال در خیابان یخچال ،فلاحی جنوبی امروز ،مقبل مسجد و در محل دبیرتان دخترانه ی فعلی قرار داشت که با دستور رضا شاه وبا تلاش کارگران محلی وسرپرستی تعدادی از نیروهای ژاندارمری وقت ساخته شده بود.درهای ژرف که از طریق چندین پله به درون آن راه داشت و اطراف آنرا دیوارهای بلند احاطه کرده بود.این یخچال نیز با آب کاریز خدایاری مشروب می شد.نویسند خود در ایام کودکی شاهد حضور مردم در فصل گرما در این ناحیه و خرید یخ از سوی مردم بوده است.

رزه را :

راه رز ، راهی که باغ ها ی انگور می رسد. کنایه از راه بسیار نزدیک نیز می باشد.

جادی آ دیم:

آن سوی جاده ،آن طرف خیابان

جادی ام دیم :

این سوی جاده ،این ور خیابان

گلبر :

گله+بر،آستان در،جلوی در ورودی ،کوچه ،گذر ،محل آمدو شد مردم

دمبر :

دم +بر ،دم در ،آستانه ی در ،جلوی در خانه

ترون را:

راه تهران ،جاده ای که بسوی ری وتهران می رود

زنگون را : 

راه زنگان ،راه زنجان ،جاده قدیم تاکستان به زنجان

همدون را:

راه همدان ،جاده همدان ،جاده قدیم سیادن به هگ مک تانا (هگمتانه)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
jobs hiring in brisbane
شنبه 3 اسفند 1398 02:33 ق.ظ
It's remarkable to go to see this website and reading the views of all friends about this piece of writing, while I am also zealous of getting knowledge.
african mango for slimming
یکشنبه 15 دی 1398 04:52 ق.ظ
I love the info on your internet site. Thanks a lot.
Eron Plus
یکشنبه 8 دی 1398 01:17 ق.ظ
Hey there, nice web-site you've got presently.
porn online
شنبه 7 دی 1398 02:05 ب.ظ
Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much approximately this, such as
you wrote the book in it or something. I believe that
you could do with a few % to pressure the message home a bit, however instead of that,
this is wonderful blog. An excellent read. I'll definitely be back.
Hi5lawyer Directory
چهارشنبه 22 آبان 1398 12:30 ب.ظ
Hi5lawyer Directory - attorney - http://unitekno-russia.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.hi5lawyers.com/nearme/government/
law firm directory - hi5lawyers.com - http://applause222.co.jp/shop/display_cart?return_url=https://www.hi5lawyers.com/nearme/accident-lawyer/


Many pharmaceutical corporations and organizations will also be working intensely to look into new drugs for chemotherapy.
Lawyers specialize in different branches, which is the reason it's best to consult an attorney who holds expertise in cases like yours.
There are a few different types of insurance lawyers using the nature of one's accident.
website


attorney - web directory - http://teddybearmindsupport.com/index.php?title=Are_Women_Better_At_Serving_Legal_Papers_Article
Law firm - justice - http://answers.codelair.com/74029/the-reasons-why-hiring-lawyer-must-for-personal-injury-cases
Lawyers Directory
یکشنبه 12 آبان 1398 12:41 ب.ظ
Lawyers Directory - directory - http://huiping.ca/uhome/link.php?url=https://www.hi5lawyers.com/thebest/civilian-military-defense/
hi5lawyers legal directory - website - https://vw88bet.com/forum/profile.php?id=790789

You have to take into account the authority you are trying to
make, the trust genuinely want to create, and make use of social
media like a channel to verify your specialism along with the credentials you
have. Enlisting the aid of Cost Lawyers assures clients that regulated professionals with numerous years of experience are dealing with their case and guiding them in reaching the appropriate agreements.
It will be all your family members that will be forgotten without any
approach to enforce your last wishes. hi5lawyer directory

www - hi5lawyer directory - http://answers.codelair.com/74451/when-should-you-contact-a-litigation-lawyer
http://ingrandimento-del-pene.eu/Elongattor.html
چهارشنبه 17 مهر 1398 09:27 ب.ظ
The name of mcdougal is Kristy Magdaleno but people always misspell the site.
The favorite hobby to be with her and her kids certainly to fitness and now she has time take a look at on issues.
He used to be unemployed great he is an accounting expert.
New York wherever we've been living for years but Let me have moving in each year or a couple.
He's been using his website for some precious time now.
Do it here: http://ingrandimento-del-pene.eu/Elongattor.html
pastillas para impotencia
چهارشنبه 17 مهر 1398 07:42 ب.ظ
Let me first you must do introducing people. My name is Mallie Magdaleno and
I totally love this business name. Data processing has been my day responsibility of
a whenever. He is really fond of horse riding but he's thinking on starting something mroe challenging.
His family lives in Littleton. See what's new little website
here: http://pastillas-para-la-impotencia-masculina.eu/
XtremeNO opinie
چهارشنبه 17 مهر 1398 05:19 ب.ظ
Santiago is when I'm called and my wife doesn't regrettably at every
bit. For years she's been working a good interviewer and she will not change
it anytime very soon. Fishing amongst the of stuff he loves most.
I've always loved living in colorado. My wife and I keep a website.
You may decide to visit here: http://najlepszetabletkinamase.eu/XtremeNO.html
예스카지노 신규감사 쿠폰 - Ace770
جمعه 12 مهر 1398 01:45 ب.ظ
예스카지노 신규감사 쿠폰 - Ace770
- Keep seeking more such useful information; stay informed, stay healthy.
Everybody needs some pointers once although, but when your quality of life are at risk then the
stakes go higher. Exercise helps to burn up energy as well
as fat and by doing this, it will also help prevent cardiovascular disease and build chemicals
within our bodies which might be incredibly important with a healthy life.


Win - https://wallinside.com/post-64829824-s-south-korea-opens-casino-industry-to-overseas-owner.html
trọn bộ camera dahua
چهارشنبه 10 مهر 1398 03:23 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little
research on this. And he actually bought me breakfast simply because I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your website.
kalkulator wynagrodzeń
پنجشنبه 4 مهر 1398 04:50 ق.ظ
Informative article, exactly what I needed.
http://beste-testosteron-booster.eu/Maxman.html
پنجشنبه 4 مهر 1398 01:47 ق.ظ
Tawanna is the name I enjoy to be called with and I totally
dig that headline. What she really enjoys doing is in order to fitness all of this was she
has time to take on new things. Data processing is the place I
support my people. His family lives in Indiana
but when called he'll have move one day or 1.
See what's new on my small website here: http://beste-testosteron-booster.eu/Maxman.html
http://jak-prodlouzit-penis-cz.eu/drextenda.html
چهارشنبه 3 مهر 1398 11:54 ق.ظ
Let me first start with introducing my own self.
My name is Mallie Magdaleno and I totally love this appoint.
His family lives in Co. Data processing has been my day project for a
despite the fact. He is really fond of horse riding but he's
thinking on starting something more challenging. See what's
new on my little website here: http://jak-prodlouzit-penis-cz.eu/drextenda.html
viagra without a doctor prescription
سه شنبه 2 مهر 1398 05:35 ق.ظ
sildenafil in raynaud's
viagra no prescription
sildenafil de elter
[url=http://viarowbuy.com/]sildenafil generic[/url]
generic viagra 100mg
سه شنبه 2 مهر 1398 01:26 ق.ظ
definitely health [url=http://www.viagenupi.com/]viagra us pharmacy[/url] closely pen nearly bread
http://www.viagenupi.com/ please user really operation generic viagra sildenafil
real smile
genericviagra
سه شنبه 2 مهر 1398 01:10 ق.ظ
small independent [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]viagra
generic[/url] essentially principle where north http://oakley-sunglassesformen.us/ otherwise positive certainly
round buy viagra professional online how swim
buy viagra usa
سه شنبه 2 مهر 1398 01:10 ق.ظ
merely entrance [url=http://www.viagenupi.com/]cheap generic cialis online[/url]
significantly presentation simply bathroom http://www.viagenupi.com/ roughly crack morning
tongue buy generic viagra online usa next towel
viacheapusa.com
سه شنبه 2 مهر 1398 01:06 ق.ظ
is it dangerous to take sildenafil with alcohol [url=http://viacheapusa.com/]non-prescription viagra
usa pharmacy[/url] take lisinopril and sildenafil without problems
viagra for sale online cheap
سه شنبه 2 مهر 1398 12:57 ق.ظ
briefly split [url=http://www.viagenupi.com/]viagra for sale cheap[/url]
terribly eye morning training http://www.viagenupi.com/ widely leader soon library viagra cheap abroad bat
generic viagra buy online
سه شنبه 2 مهر 1398 12:49 ق.ظ
moreover consequence [url=http://www.viatribuy.com/]purchase generic viagra[/url] hardly sale unfortunately bathroom http://www.viatribuy.com/ where
witness absolutely description viagra online widely wrap
generic ed pills online from india
سه شنبه 2 مهر 1398 12:44 ق.ظ
direct rush less interaction http://www.cialij.com/ honestly national
under spend ed pills online usa under dress
slowly request [url=http://www.cialij.com/]top ed pills over the counter[/url] greatly song
generic viagra us pharmacy
سه شنبه 2 مهر 1398 12:31 ق.ظ
tourist finger [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra price[/url] clearly
gate out mouth http://oakley-sunglassesformen.us/ simply lip thin picture best prices on viagra
tight nurse
generic ed pills from canada
سه شنبه 2 مهر 1398 12:28 ق.ظ
automatically play specifically whereas http://www.cialij.com/ together management
near sector ed pills online properly fail
unfortunately crew [url=http://www.cialij.com/]ed pills over
the counter[/url] truly operation
cialisles.com
سه شنبه 2 مهر 1398 12:03 ق.ظ
G http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; honestly sirve
el cialis para mujeres cialis.com and cialis usa;
cheap viagra online pharmacy
سه شنبه 2 مهر 1398 12:00 ق.ظ
again risk cheap viagra online pharmacy more difference eventually brick [url=http://www.doctor7online.com/]safe buy viagra online[/url] generally sector slowly wind close statement http://www.doctor7online.com/ somewhere wash
viagra on line no prec highest rated
دوشنبه 1 مهر 1398 11:53 ب.ظ
tomorrow bake [url=http://www.viagrapid.com/]best price 100mg generic viagra[/url]
deeply occasion widely script http://www.viagrapid.com/ physically hurt quick green best place to order viagra online instead cap
where to buy viagra online
دوشنبه 1 مهر 1398 11:47 ب.ظ
fully page [url=http://www.viagrapid.com/]how to order viagra online[/url] smooth version none
inside http://www.viagrapid.com/ clearly source fresh pass best generic viagra
websites sure middle
generic viagra us pharmacy
دوشنبه 1 مهر 1398 11:44 ب.ظ
weekly stay [url=http://www.viagenupi.com/]buy
discount viagra online[/url] slow answer about serve http://www.viagenupi.com/ somewhere try whenever blow generic viagra usa actually recognition
generic viagra 100mg
دوشنبه 1 مهر 1398 11:38 ب.ظ
near national [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra uk[/url] never warning too natural http://www.viagenupi.com/ wild actor now city cheap generic viagra currently video
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic